Marma-Långrör AB - Söderhamn

Marma Sågverks AB. 1837 köpte Per Henrik Widmark en kvarn i Färila och där byggde han så småningom en såg som fick namnet Henriksfors. Tillsammans med handelsbolaget Johan Brolin & Son samt handlanden Schöning i Söderhamn fortsatte verksamheten i Henriksfors och 1855 anlade de en såg vid sjön Marmen. Sågverket kom att lyda under Marma Sågverksbolag som bildades året innan, och som blev aktiebolag 1856, Marma Sågverks AB. åren 1889-1890 byggdes också en slipmassefabrik på platsen. 1904 byggdes ett nytt sågverk och 1910 köptes ytterligare fyra sågverk i trakterna, men dessa såldes igen 1918 och 1919 var det bara såg, massafabrik och mekanisk verkstad i Lottefors som fungerade. Efter en del ekonomiska bekymmer övertogs rörelsen 1925 av Skandinaviska Kredit AB

Långrörs AB. Långrörs AB i sin tur startade som en bjälkgrop belägen vid inloppet till Söderhamn och grundad av L M Waern. Gropen övertogs på 1860-talet av Carl Fought och denne lät 1864 uppföra en ångsåg med sex ramar. 1873 övertogs rörelsen av Olof Wijk & Co, brann 1894 men uppfördes igen och 1896 ombildades rörelsen till Långrörs Aktiebolag. År 1914 köpte Långrörs AB aktiemajoriteten i Marma Sågv AB och samma år lät man riva den gamla sågen och bygga en ny åren 1914-1918. Samtidigt ombyggdes och moderniserades brädgården i Söderhamn. 1922 var ekonomin dock så dålig att verksamheten övertogs av Skandinaviska Kredit AB. De båda bolagens förvaltning slogs samman och 1929 köptes också samtliga aktier i Lottefors av Långrörs AB.

Sulfit AB Ljusnan. På initiativ av verkställande direktören i Marma Sågverks AB bildades 1906 Sulfit AB Ljusnan i och för byggandet av en sulfitfabrik i Vallvik. Denna fabrik ägdes gemensamt av Marma Sågverks AB, Ljusne-Woxna AB och Långrörs AB. Fabriken stod färdig 1908 och 1918 påbörjades också en spritfabrik. Sedan Långrörs AB 1914 köpt aktiemajoriteten i Marma Sågverks AB fick man också huvudinflytande i Sulfit AB Ljusnan, ett inflytande som blev helt 1931 och 1933 då man inhandlade resten av aktierna. Sedan Skandinaviska Kredit AB blivit huvudägare drevs verksamheten vidare och åren 1925-1926 byggdes både Vallviks och Lottefors fabriker ut och 1927-28 uppfördes en sulfitfabrik i Marma som blev Europas största. En två mil lång linbana mellan Marma och Vallvik byggdes också, för att transportera massa ned till Vallvik. Men även dessa bolag drabbades av sågverkskrisen. 1930 lades sågverket i Långrör ned och driften koncentrerades till Marma och Lottefors.

Marma-Långrörs AB. 1933 ombildades bolagen till Marma-Långrörs AB. Sågverket i Marma brann 1945 men ett nytt stod färdigt igen 1948 och då avvecklades sågen i Lottefors. 1945 ombildades också bolaget igen, till Marma Sulfitfabriks AB, och Sulfit AB Ljusnan fick överta namnet Marma-Långrörs AB. 1950 köptes också majoriteten i AB Tegefors Verk i Järpen där en sulfatfabrik anlagts redan 1888. På 1960-talet blev Marma-Långrör ett dotterbolag till Korsnäs AB och 1964 ändrades namnet på företagsgruppen till Korsnäs-Marma AB. Tegeforsverken var då nedlagt sedan många år, Vallvik såldes till NCB på 1970-talet och sågverket i Marma sågade sin sista stock 1989.

De olika bogserbåtarna ägdes omväxlande av Marma och Långrör och det är svårt att följa deras historia.

Text: Bengt Westin


Bogserbåtarna


För mer information om bogserbåtarna - tryck på bilderna.


Warpen - ca 1870 - 1882


Tryck här
Långrör (1)
1875 - 1902


Tryck här
Marma (1)
1886 - 1891


Tryck här
Spring
1888 - 1922


Tryck här
Marma (2)/Långrör I (2)
1897 - 1927


Tryck här
Långrör I (1)/Marma I (1)
1901 - 1955


Långrör II - 1910 - ca 1930


Tryck här
Marma II
1915 - ca 1970


Tryck här
Marma III
1918 - 1952


Tryck här
Långrör (2)
1919 - 1926


Tryck här
Marma (3)
1926 - 1969


Tryck här
Långrör I (2)
1928 - 1954


Tillbaka till rederier
Tillbaka till startsidan