Skeppsvik.


SKEPPSVIK byggdes 1883 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varfs AB, Stockholm för P Wikström J:r, vd för Sandviks Ångsågsbolag, Sandvik som SKEPPSVIK. Hon fick överta namnet efter en äldre relik som tidigare gått som passagerarslup i Stockholm. Förliste den 21 aug. 1927 tvärs Storbådan i Nordmalingsfjärden, sannolikt till följd av dåligt surrad däckslast. Kapten Forsberg åtalades för olyckan men frikändes. Vid olyckan omkom restauratrisen Annie Jonsson. Ej bärgad.
SKEPPSVIK mätte 17,47 x 4,30 x 2,52 m och hade en vid byggnadsvarvet tillverkad 2cy ångmaskin på 90 Ihk.
SJÖFÖRKLARING
Under befäl av J.A. Forsberg med 6 män och 1 kvinna i besättningen, på resa Norrbyskär till Långrohamn med 3 ½ á 4 famnar ribbved som däckslast. Sjöförklaring vid Rådhusrätten i Umeå den 15 september 1927. Tid: 21 augusti 1927 omkring kl. 6.30 f.m., cirka 1 n.m. SSO fyren Storbådan vid Nordmalingsfjärden under SSO storm. Däckslasten, som hade stuvats vid båda sidor om däckshuset, var något större på styrbordssidan, beroende på att en gång anordnats om babordssidan mellan däckshuset och vedstapeln. För förhindrande av slagsida hade nämnda vedstapel stuvats så, att den stuckit utanför babords fartygssida. Omkring en timme efter det att fartyget kommit ut i öppen sjö, med vind och sjö om babord, slog en sjö mot vedstapeln på denna sida och kastade den in mot däckshuset, samt spolade antagligen en del av lasten överbord. Fartyget fick därigenom svår slagsida och en omedelbart därefter överbrytande sjö pressade ytterligare däckslasten å babordssidan in mot däckshuset, vilket ökade slagsidan i så hög grad, att såväl nedgången till försalongen – som var anbragt å styrbords sida och vid tillfället öppen – samt nedgången till maskinrummet kom under vatten. Fartyget vattenfylldes därför så hastigt att restauratrisen som uppehöll sig i försalongen icke hann upp på däck innan fartyget gick till botten. Den övriga besättningen lyckades rädda sig i skeppsbåten, vilken omkring ½ timme därefter drev iland vid Storbådan. Orsak: Däckslastens förskjutning, vilken återigen förorsakades av att däckslasten var olämpligt placerad, samt att den icke meddelst stöttor, surrningar, stämplingar eller annorledes säkrad mot förskjutning.
NV 2/8 1928: Kapten Forsberg blev i juli 1928 åtalad för att ha förorsakat olyckan genom underlåtenhet att surra fartygets däckslast. Vid fortsatta förhandlingar den 29 juli. hördes sjökapten J V Wiklund från Hörnefors som ansåg att veden i Skeppsvik travats så bra man kan begära samt att han aldrig hört att man å någon båt brukar surra veden. Stud J V Lüning, Järnäs intygade att olycksmorgonen inga stormvarningssignaler voro hissade i Järnäs och besättningsmannen Ture E Fällman, Holmsund, redogjorde utförligt för vedens stuvning samt intygade att att veden var omsorgsfullt lagd och fastkilad. Målet uppsköts till den 10 sept". Umeå Rådhusrätt meddela utslag i målet mot bogserångaren SKEPPSVIKs befälhavare J A Forsberg från Norrbyskär, vilken åtalats med anledning av SKEPPSVIKs undergång vid Storbådan i aug i fjol, varvid restauratrisen Annie Jonsson omkom. Rätten ogillade åtalet enär mot Forsbergs bestridande det icke kunde anse styrkt att svaranden gjort sig skyldig till vårdslöshet. (Norra Västerbotten 9/10 1928)
Text: Bengt Westin
Skeppsvik
Skeppsvik
Foto ur Leif Edbergs saml. via Anders Olsson


Skeppsvik
Skeppsvik
Foto från Hildur Andersson via Anders Olsson


Skeppsvik
Foto från Anders Olsson ur Hildur Anderssons album


Skeppsvik
Skeppsvik
Foto från Hildur Andersson via Anders Olsson

Skeppsvik
Foto från Anders Olsson ur Hildur Anderssons album

Kristina från Skeppsvik
Kristina
Foto från Anders Olsson ur Hildur Anderssons album


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan