Stockholms Transport- och Bogseringsaktiebolag

av Bengt Westin

Ett av Sveriges största bogseringsbolag genom tiderna har varit Stockholms Transport & Bogserings AB eller T & B eller Transportbolaget som det hetat i folkmun. Företaget startade mycket blygsamt 1867 då Gustav Förselius, Stockholm köpte en bogserångare och ett antal pråmar för att bedriva bogseringsrörelse i Stockholm med omnejd. Rörelsen utvecklades efterhand, och den 1 nov 1870 bildade Förselius m.fl. bolag med Förselius som direktör och med kaptenlöjtnant Aug. Fries samt lotskapten B W Thornander som ledamöter. Den 26 mars 1872 fastställdes bolagsordning med de tre ovan nämnda som styrelse. Aktiekapitalet uppgick till 125 000 kr och flottan hade då utökats till att omfatta 3 ångbåtar och 22 pråmar. 1879 ombildades bolaget till aktiebolag och då ägde rederiet 11 bogserbåtar, bl a AGNE, BALDER, FREY, GYLFE, ODEN och THOR samt 83 pråmar och omsättningen uppgick till 237.000 kr. ODEN hade bolaget låtit bygga 1872 och 1874 byggde man också GYLFE, vid Bergsunds Mekaniska Verkstad. 1881 upphörde Stockholms Ångslupsbolag med bogseringsarbeten, och därifrån köptes då FRAMÅT, SANDHAMN och SPRING, dessutom lät man vid det egenhändigt nybildade Ekensbergs varv åren 1884-1886 bygga AGNE, CASTOR, POLLUX och FLINK.

År 1897 köptes tegelbruksägare C.J. Bångs bogseringsrörelse och därmed följde RAPP, FRIGGA, BORE, LOKE och VALE. 1906 köptes också byggmästare C.O. Lundbergs båda båtar, MINERVA och FOLKE och den 31 december 1909 köptes tonnaget från D & J Berggrens Transport & Bogserings AB (BLIXTEN, GEORG, NORDEN, MÄLAREN, RAKETEN, ROSA och TEKLA). Tidigare på året hade också Koltransport AB:s bogserbåtar APPENDIX, ANTHRAX, PLUS och GULLECK förvärvats tillsammans med Grisslehamns varf. Bolagets grundare Gustav Förselius avgick från posten som v.d. 1904 och efterträddes av Henrik Axelsson, som 1908 ersattes av J. Ax. Appelqvist. Samma år köptes aktiemajoriteten i T & B av Bergnings & Dykeri AB Neptun, men dessa avyttrade detta intresse igen redan 1915. Okänt år köptes också Furusunds varv, och för pråmbyggnationer och reparationer startades Sättra varv.

Under åren 1910-1920 moderniserades flottan ordentligt. Hela 18 båtar försvann och i stället tillkom 16 nya mellan åren 1916-1918. Dels byggde man nya, moderna båtar som BALDER, FREJ, HUGIN och MUNIN, dels gick man genom fusion samman med Upsala Transport AB. Dessutom köptes aktiemajoriteten i Rederi AB Norden i Norrköping 1916. Ungefär samtidigt förvärvades också aktiemajoriteten i Södra Varfvets AB.

Men tiden efter första världskriget blev dyster, inte bara för T & B. De första åren in på 1920-talet blev mycket tunga, och 1924 avträdde bolaget sin egendom till konkurs. Konkursmassan övertogs av Stockholms Enskilda bank (som sannolikt var förlagsgivande bank) men rekonstruerades och ombildades snart till Stockholms Nya Transport & Bogserings AB, men då hade både Nordenbolaget och Ekensbergs varv fått nya ägare. Den 28 okt 1926 ändrades firmanamnet till det ursprungliga, dvs Stockholms Transport & Bogserings AB. På 20-och 30-talen passade också bolaget på att göra sig av med ett stort antal av de mindre bogserare. Från 1920 till 1935 ”städades” inte mindre än 20 båtar bort, några ganska drastiskt då de sänktes på T & B:s speciella dumpningsplats utanför ön Yxlan. Under dessa 15 år köptes blott ett enda fartyg, nämligen WIKING 1926, sannolikt som ersättning för den år 1925 förlista SATURNUS. 1932 ägde TB 202 pråmar med en sammanlagd lastkapacitet av 36.000 ton, och totalt arbetade vid TB ca 300 man.

Först 1937 tillkom en ny båt då man köpte AJAX från Neptunbolaget och 1938 ytterligare två, men det berodde på att man detta år förvärvade aktiemajoriteten i Kran & Bogser AB och på köpet fick GREB och TRIO. 1935 hade J.Ax. Appelqvist efterträtts av sonen Erik och 1936 omfattade bolaget 29 bogserångare och hela 140 pråmar, varav ca 40 för frakter i öppen sjö. Verksamheten utgjordes då av pråmbogsering i alla de skepnader. Massatransporter från Norrländska fabriker, kalksten från Gotland och norrut, malm från Mälaren m.fl. ställen osv. Dessutom utfördes bärgningsarbeten, isbrytning, vattentransporter, förhalningar samt alla möjliga bogseringsuppdrag. Som en sidogren hade man också en ganska omfattande varvsrörelse, både för eget bruk och för andra behövande.

1940-talet inleddes med köpet av FÄRDIG just 1940, och BRITA från Lavéns Kolimport 1942, LOKE kom 1946 och som ersättning för BALDER, som förliste 1947, köptes f.d. valfångaren PORT STANLEY som fick överta namnet BALDER. 1947 köptes också TYR från Köpenhamn och 1949 kom det första nybygget sedan 1918, TEBE, som också blev bolagets sista ångdrivna förvärv.

Under 1950-talet började pråmbogseringarna på kusten sjunga på sista versen, och många av de mindre ångdrivna båtarna hade tjänat ut. En av T & B:s viktigaste inkomstkällor var frakten av kalksten och svavelkis till cellulosaindustrin vid Norrlandskusten, och då den frakten upphörde 1957 betydde det att bolaget fick en del större ångbogserare över. Ett 20-tal bogserbåtar utrangerades eller såldes fram till 1961. De ersattes i viss mån med nybyggen som 1958 då BULL levererades från Lödöse varv och 1961 då man fick BILL från Åsiverken. Några av de äldre hade motoriserats, TEBE och VENUS såldes 1963 och 1965 återstod blott 7 enheter, BILL, BRITA, BULL, GREB, LUNA, MERKUR och TRIO. MUNIN lades upp pga hamnarbetarstrejken 1965 och kom aldrig i fart igen, MERKUR utrangerades 1969 och BRITA (1970), GREB och LUNA (1973) såldes.

År 1976 sammanslogs Transport & Bogserings AB. Kran & Bogser AB, Göteborgs Bogserings & Bärgnings AB, Bergnings- och Dykeri AB Neptun samt Malmö Bogserings AB till Broströms Marin Service Division som senare blev AB Neptun-Röda Bolaget och därefter enbart Röda Bolaget AB. BILL och TRIO såldes 1979 och ensam kvar av de forna T&B-båtarna blev BULL till 1985 då hon köptes av Sundsvalls kommun. Totalt har bolaget under de 100 år det verkade ägt uppskattningsvis 95 bogserbåtar. Det kan vara flera men detta är vad jag funnit – eller rättare sagt vad Arne Sundström funnit. Det är hans anteckningar som stått som grund för denna redovisning.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Transportbolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan