Welldeckade fartyg

Ångdrivna lastfartyg från mitten av 1800-talet och fram till 1950-talet hade maskinen placerad midskepps. Propelleraxeln som gick från maskin till propeller gick genom det aktra lastrummen till propellern. Axeln skyddades av propelleraxeltunneln för åtkomst att kontrollera axeltätning och smörjning av lager m.m. Detta inkräktade på lastutrymmet, vilket fick till följd att lastrummet (-en) akter om maskin gjordes högre (raised quarterdeck).
Utrymmet mellan bryggan och backen kallades för "well", vilket betyder brunn. Well decker eller welldäckare på svenska, var benämningen på dessa båtar.
DORITA är ett exempel på welldäckare.


STAKESBY byggd 1880 är exempel på en welldäckare.
Foto okänd via Håkan Löfgren


En annan welldäckare var DODONA, som sjönk 1913. Hon "kom till ytan" när det i media under hösten 2021 spekulerades i att ett tidigare okänt vrak hade hittats, som kunde vara DODONA, byggt vid samma varv som STAKESBY på bilden ovan.

DODONA under bärgningsförsök - 1913
Byggdes 1882 vid J.L. Thompson & Sons Ltd.
Ur tidningsreferatet står att läsa: Den 27 nov. på aftonen strandade utanför inloppet till Holmsund vid Umeå, Göteborgsångaren DODONA, tillhörande rederiaktiebolaget Concordia och mätande 1,073 reg. tons. Ångaren hade vid tillfället kronolots ombord. Besättningen bärgades af Budskärslotsarne in till Holmsund. Bergningsångarne HELIOS, EOL o MERCUR utgingo så snart stormen bedarrat till strandningsstället för att söka taga ångaren af grundet. Den påbörjade länspumpningen visade sig emellertid resultatlös på grund af att DODONAS botten nästan helt och hållet upprifvits. Antagligen blir haveristen vrak.
Text och foto ur Hvar 8 dag, via Håkan Löfgren

Troligen är det ANNIE som Sjöfartsverkets fartyg fann utanför Holmsund.
ANNIE förliste 1891. På bilden ser man tydligt de karakteristiska dragen för en welldäckare.
Foto: Sjöfartsverket


Tillbaka till lastfartyg
Tillbaka till startsidan