Forss Aktiebolag, Köpmanholmen

Foto i Bengt Westins saml.

Forss Aktiebolag, Köpmanholmen
Det som skulle bli Forss Aktiebolag startade 1865 då en ångdriven såg byggdes i Köpmanholmen. Två år senare gick bolaget i konkurs och på exekutiv auktion 1867 köptes rörelsen av två härnösandsbor och 1869 fick bolaget namnet Forss Nya Sågverks AB vilket ändrades 1877 till rätt och slätt Forss Aktiebolag. 1895 tillträdde Gustaf Hedberg som disponent och han började utvidga och modernisera bolaget, 1902 då ångsågen i Näske inköptes och 1907 kunde han också inviga en sulfitfabrik i Köpmanholmen.

Den 1 april 1913 förvärvades 25% av aktierna i Sävenäs Nya AB utanför Skellefteå och 1916 köptes resterande 75%, dessutom 5/12 i Öhrvikens AB. Även Öhrviken blev helägt 1920 och då avgick Hedberg till förmån för sonen Theodor. En sulfatfabrik invigdes i Köpmaholmen 1930 och under ett stort antal år drevs bolaget, tämligen framgångsrikt. Men under åren 1964 förändrades bilden dramatiskt. Gunnar Hedlund och hans Norrlands Skogsägares Cellulosabolag började köpa upp gamla fabriker och sågverk efter norrlandskusten, och nu hade tiden kommit till Köpmanholmen. Fabriken var nyligen utbyggd och moderniserad men 1982 befanns den ändå färdig för avveckling. Sågverket avvecklades 1978.

Den första kända bogserbåten vid Forss AB kom för egen maskin från England 1873, den fick namnet BJÄSTA. Den följande lät man bygga vid Södra Warfet i Stockholm 1876. Den fick namnet FORSS. KÖPMANHOLMEN levererades 1897 från närbelägna Jerfeds MV och sannolikt blev då BJÄSTA pråm. I och med köpet av näskesågen följde också bogs. NÄSKE med. NÄSKE försvann ganska snart och inte förrän 1920 köpte man en ny båt. Denna döptes till FORSS I och den gamla degraderades till FORSS II. 1923 köptes i Norge SALVATOR som blev GUSTAF HEDBERG. Under några år på 1910-talet ägde man också den lilla träbogseraren VIKTOR och 1932 köptes HERKULES från Härnösand. Sent omsider köptes den största bogserbåten man ägt under åren, nämligen FREJ från T & B i Stockholm. 1966 överfördes de kvarvarande till NCB och försvann allt eftersom.

BJÄSTA (1873-189?), FORSS (1876-1925), KÖPMANHOLMEN (1897-1966), NÄSKE (1902-1911), VIKTOR (1911-1916), FORSS I (1920-1966), GUSTAF HEDBERG (1923-1966), HERKULES (1932-1958), FREJ (1959-1966).
Text: Bengt Westin

Foto i Bengt Westins saml.

Bogserbåtarna


För mer information om bogserbåtarna - tryck på bilderna.


Tryck här
Bjästa
1873 - 189?


Tryck här
Forss
1876 - 1925


Tryck här
Köpmanholmen
1897 - 1966


Tryck här
Näske
1902 - 1911


Tryck här
Viktor
1911 - 1916


Tryck här
Sävenäs I
1920 - 1964


Tryck här
Forss I
1920 - 1966


Tryck här
Öhrviken
1920 - 1959


Tryck här
Gustaf Hedberg
1923 - 1966


Tryck här
Herkules
1932 - 1958


Tryck här
Frej
1959 - 1966


Tryck här
Unda


Mindre båtar och pråmar


För mer information om båtarna - tryck på bilderna.


Tryck här
Lill-Forss


Tryck här
Sjöskum


Det har även funnits en mindre bogserare som hette VALHALL


Tryck här
Pilen


Tillbaka till bogserbåtsrederier
Tillbaka till startsidan