Iggesunds Bruk AB / Hudiksvalls Trävaru AB - Iggesund

Industri har funnits under lång tid i Iggesund i Hälsingland. Redan 1572 anlades en kronosåg som blev Hälsinglands första. Det första järnbruket byggdes 1686 av Isak Breant d ä, och han efterträddes av sonen Isak Breant d y 1701. Denne avled 1720 och brukets största fordningsägare tog över, nämligen familjen Grill som ägde till 1800. 1827 köptes industrin av Gustaf Tamm, och denna familj köpte 1869 Iggesunds- och Nianfors bruk. Fyra år innan byggdes ett sågverk vid Friggesund och denna sågs produkter, liksom de som tillverkades vid Strömbacka bruk fraktades till Håsta udde vid Hudiksvall. Frakterna ned till kusten var besvärliga och av den anledningen införskaffade ägarna 1842 en hjuldriven ångbåt för transporterna över Dellensjöarna. 1869 revs de gamla sågarna vid Iggesund och Friggesund och en ny stor vattensåg uppfördes 1870 i Iggesund. Sex år senare ombildades rörelsen till aktiebolag, där verksamheten uppdelades i AB Österby Bruk och AB Iggesunds Bruk.

Hudiksvalls Trävaru AB. Åren 1857-59 uppfördes en ångsåg med fyra dubbla ramar i Forsa, ägd av Hudiksvalls Steam Sawing Mill Co Ltd, kallat engelska bolaget. Företaget lät också bygga Ljusnan-Dellenkanalen för att lättare kunna flotta virke från Ljusnans flottled. För transporter på Dellensjöarna köpte bolaget en bogserbåt i England som kom i delar, sattes samman i Forsa och kom ifart 1857 under namnet FORTUNA. Hon gick de första åren på Dellen från Forsa ångsåg med pråmar till Forsa järnvägsstation där virket lastades om f v b till brädgården i Hudiksvall. 1878 flyttades båten ned till Hudiksvall. Det engelska bolaget avvecklades 1867-68 och inköptes då av de nybildade Hudiksvalls Trävaruaktiebolag. Dessa lät åren 1871-72 uppföra sågverk i Hudiksvall och i Hybo. Forsa sågverk var bolagets största till dess Hybosågen kom igång 1888, men bolaget hade innan dess köpt några mindre sågverk. En ordentlig rationalisering 1887 avvecklade alla verken utom Forsa, Hybo och det i Iggesund, nu kallat Håstaholmen. 1898 inköptes Hålsjö ångsåg i Norrbo.

År 1903 blev AB Iggesunds Bruk dotterbolag till Hudiksvalls Trävaru AB. Samtidigt såldes järnbruken i Strömbacka och Hedvigsfors. Vattensågen i Iggesund avvecklades och i stället uppfördes ett träsliperi. Saltviks Trävaru AB köptes 1911 och åren 1915-1917 anlades både en sulfit- och en sulfatfabrik i Iggesund. 1918 var det dags för nästa ombildning. Detta år likviderades Hudiksvalls Trävaru AB och all egendom överfördes till AB Iggesunds Bruk som nu blev moderbolag. I början av 1980-talet började MoDo köpa Iggesundsaktier och 1998 gick MoDo, Holmens Bruk AB och AB Iggesunds Bruk samman och bildade en koncern med namnet MoDo. År 2000 döptes koncernen till Holmen. Verksamhet bedrivs vid Iggesunds sulfatfabrik och Håstaholmens sågverk.

AB Iggesunds Bruk. De dåliga tiderna efter första världskriget med förde en mängd rationaliseringar med nedlagda sågverk men i stället köptes Strömbacka Bruk AB. Järnbruken var alla nedlagda 1953. Året innan, 1952, köptes 7% av Boxholms AB och 1965 blev det helägt av AB Iggesunds Bruk. Bolaget såldes dock ut i etapper igen, och var helt borta ur böckerna 1983. I Iggesund anlades 1963 en kartongfabrik. Sulfitfabriken avvecklades 1967 och i stället lät man bygga ut sulfatfabriken. Samma år köptes också Ströms bruk och Stocka sågverk från Ström-Ljusne AB, varvid sulfitfabriken i Ströms bruk nedlades och ersattes av en platsbeläggningsfabrik.

Bolagen har under flera år ägt ett stort antal bogserbåtar, segelfartyg, pråmar mm. Sannolikt var TAMM (1) det första, byggt redan 1842 och denna båt byttes mot en ny TAMM (2) 1858. FORTUNA hade satts i trafik 1857, och 1861 tillkom också DELLEN, 1869 köptes OSCAR som fick heta IGGESUND (1), 1871 inköptes GÖTHEN och NEPTUN från Göteborg och 1874 lät man bygga ACTIF vid Lindholmen. Dessa bogserbåtar var utspridda vid de olika industrierna. Ännu en bogserbåt beställdes 1878 från Bergsunds Mek. Verkstad i Stockholm, men den nya HUGO förliste på provturen. Senare på 1880- och 90-talen tillkom dessutom ENERGIE, HILMA och HÅLSJÖ, och två år före sekelskiftet kom från Motala nybyggda IGGESUND (2) varför den första fick namnet BREANT och från 1905 SALTVIK. ANNA lät man bygga i närbelägna Ljusne 1902, 1914 köptes FENIX och 1924 KÄLLAN som döptes om till IGGESUND II, och den större fick tillägget I. Från 1900 fram till 1944 införskaffades också YMER, GEFION, FRAM, IDEAL och NORRA DELLEN.

Men det var inte bara bogserbåtar som var nödvändiga vid ett så pass stort industrikomplex som AB Iggesunds Bruk utgjorde. Här fanns också en mängd pråmar, för att frakta virke, massa, kol, kalksten mm mellan de olika verken och vid lastning/lossning. AB Iggesunds Bruk tycktes ha ett osedvanligt stort behov av kättingpråmar, och under åren samlades ett stort antal välkända f d bogser- och passagerarfartyg hos bolaget. Här kan nämnas 3117 ORION av Ulfvik, 2508 CURRY av Kristinehamn, 7035 BALDER från Sandarne, oreg MAJ från Klockestrand, 2315 LÅNGRÖR ifrån Marma, oreg NYHAMN från Ala, 6810 OAXEN VII från Stockholm, oreg WIFSTAVARF från Vivstavarv samt f.d. passagerarbåten 147 TYNDERÖ från Sundsvall.
Text: Bengt Westin


Iggesunds Bruk´s bogserbåtar:
NamnByggår - varvHos rederiet:
Tamm (1)1842 - Munktells Werkstad, Eskilstuna1842 - ??
Tamm (2)1858 - Stora Warfvet, Stockholm1858 - 195?
Dellen1861 - W. Lindbergs Mek. Verkstad AB, Stockholm1868 - 197?
Göten1861 - Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg1871 - 1969
Neptun1859 - Keillers Mek Verkstad, Göteborg1871 - 1876
Activ1874 - Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg1871 - 1876
Iggesund/Saltvik1867 - Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg1876 - 1963
Fortuna1857-8 - Delarna tillv. i England. Monterades i Hamre, Forsa1878 - 1961
Hugo1878 - Bergsunds Mek. Verkstad AB, Stockholm 1878
Energie1869 - Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg 1882 - 1888
Hilma1878 - Oskarshamns Mek. Verkstad & Skeppsdocka AB1887 - 1891
Iggesund I1898 - Motala Mek. Verkstad AB, Motala 1898 - 1968
EinarOkänt - Okänt 1898 - ??
Fram1898 - Söderhamns Mek. Verkstad AB1898 - 1967
Anna1902 - Ljusne Mek. Verkstad AB, Ljusne1902 - 1968
SveaOkänt - Okänt>1905 - ??
FenixOkänt - Okänt>1914 - 1928
Iggesund II1882 - Jönköpings Mek. Verkstad AB, Jönköpingca 1920 - 1967
Ymer1891 - Ludwigsbergs Mek. Verkstad AB, Stockholm>1935 - ??
Gefion1893 - W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varfs AB, Stockholm1941 - ??
Ideal1914 - deMan & deWelthuis Machinefabriek Avontur, Dordrecht1942 - 1962
Norra DellenOkänt - Okänt1951 - 196?

Fleetlist: Bengt WestinTillbaka till rederier
Tillbaka till startsidan